Ogłoszenia parafialne

 

Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Ef 2,19

Tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! Iż 43,1

Pan objawił zbawienie swoje, na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją. Ps 98,2

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Ga 6,2

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Łk 19,10

 

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Mt 11, 28

Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Łk 10,16

O, jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. PS 84, 2.3

Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów Za 4,6

Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski. Ps 66,20