Ogłoszenia parafialne

Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Obj 1,18

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodnego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.  J 3,16

 „Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan.”  Ps 111, 4

Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3,14-15

Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Mt 20,28

Jeśli ziarnko pszeniczne, które spadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje,

 

lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje J 12,24

Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz nie nadaje się do Królestwa Bożego Łk 9,62

Bóg daje dowód swojej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rz 5,8

Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie 1 J 3,8

Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Łk 18,31

Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych Hbr 3,15