Ogłoszenia parafialne

Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz nie nadaje się do Królestwa Bożego. Łk 9,62

Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rz 5,8

Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. 1J 3,8

Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy,  wypełni się nad Synem Człowieczym. Łk 18,31

Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3,15

Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Dn 9,18

Panie, u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Alleluja -  Ps 36,10

Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. J 1,17

Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Rz 8,14

Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. Kol 3,17

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego J l, 14