Ogłoszenia parafialne

Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Ef 5,8.9.

Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga Ef 2, 19 

Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!  Iz 43,1

Łaską Bożą zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar Ef 2,8

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy Ga 6,2

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło Łk 19,10

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie Mt 11,28

Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Łk 10,16

O, jak miłe są przybytki twoje, panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. PS 84, 2.3

Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan zastępów. Za 4,6 

Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan zastępów. Za 4,6