Ogłoszenia parafialne

Jeśli ziarnko pszeniczne, które spadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje,

 

lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje J 12,24

Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz nie nadaje się do Królestwa Bożego Łk 9,62

Bóg daje dowód swojej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rz 5,8

Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie 1 J 3,8

Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Łk 18,31

Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych Hbr 3,15

Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitości Twojego miłosierdzia. Dn 9,18

Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą Iz 60,2

Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! Ps 66,5

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, z zasiądą w Królestwie Bożym. Łk 13,29

Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. 1 1,17