Pieśni

2 niedziela po Święcie Trójcy Świętej

25 czerwca 2017

Introit 57

308

744

671

750

582

 Ogłoszenia Parafialne KLIK TU

Porządek nabożeństwa

Teksty Liturgiczne

Zamieszczone poniżej teksty biblijne pochodzą z Biblii Warszawskiej -  nowy przekład z języków oryginalnych, hebrajskiego i greckiego, dokonany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, I wydanie w 1975 r.

Święto Trójcy Świętej - 25 czerwca 2017

Stary Testament - Iz 55,1-3b(3c-5)

1.Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko! 2.Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza! 3.Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę za-wrzeć z wami wieczne przymierze, 3c. niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Da-widowi! 4.Jak jego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów, 5.Tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga, i przez wzgląd na Świętego Izraelskiego, gdyż cię wsławił.

Lekcja Apostolska - Ef 2,17-22

17.I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. 18.Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. 19.Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, 20.zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, 21.na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, 22.na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.

Kazanie - Mt 22,1-4

1.A Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy: 2.Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. 3.I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. 4.Znowu posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. 5.Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. 6.A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. 7.I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. 8. Wtedy rzecze sługom swoim: Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. 9.Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. 10.Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. 11.A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nie odzianego w szatę weselną. 12.I rzecze do niego: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. 13.Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i rę-ce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 14.Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.