Z życia

Termin:      13. 14. 17. 06.2019 godz. 16.00-18.00

 

Miejsce:      Kancelaria Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

w Cieszynie Plac Kościelny 6

Zapisujemy młodzież z roczników 2005 i 2006, kończącą VII klasę szkoły podstawowej

Do zapisu prosimy o przybycie konfirmanta wraz z rodzicem (opiekunem prawnym).

Prosimy o przedstawienia zaświadczenia od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii.

Konfirmant ochrzczony poza naszą parafią proszony jest o przedstawienie przy zapisie odpisu aktu chrztu.

Konfirmant należący do innej parafii powinien przedstawić pisemną zgodę proboszcza swojej parafii na uczestniczenie w nauce konfirmacyjnej i konfirmację w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.

 

W najbliższą niedzielę po nabożeństwie głównym w sali na parafii odbędzie się spotkanie tegorocznych konfirmantów w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Fundatorzy Anna i Piotr Kurkowie już po raz szósty ogłaszają nabór kandydatów do uzyskania stypendium  dla uzdolnionych artystycznie dzieci, młodzieży oraz zespołów dziecięcych i młodzieżowych.

Stypendium im. bpa Tadeusza Szurmana

Znalezione obrazy dla zapytania 2 maja wolne

Informujemy, że Kancelaria Parafialna w czwartek 2 maja jest nieczynna.

Telefon dyżurny 509 427 345 - Grzegorz Łośko.

Życzymy miłego świętowania długiego weekendu.

 

Wielka Sobota to kolejny dzień wyciszenia, który przypomina, że Jezus spoczął w grobie. Dzwony w kościołach milczą.

Wielka Sobota


A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać. A Józef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło, i złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skale, i zatoczył przed wejście do grobu wielki kamień, i odszedł. A była tam Maria Magdalena i druga Maria; siedziały one naprzeciw grobu. Nazajutrz, czyli w dzień po święcie Przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział: Po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. Mt  27, 57-66


Wielka Sobota to dzień ciszy, zadumy i przygotowania do Wielkanocy. Przed południem w niektórych parafiach odprawiane są nabożeństwa na cmentarzach.

Młodzi ewangelicy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną gromadzą się na spotkaniu modlitewnym nazywanym „Bezsenną nocą". Jest ono organizowane cyklicznie od 1998 r.

W czterogodzinnym programie uczestniczy corocznie około 600–800 młodych osób z południowej Polski. Tegoroczna „Bezsenna noc" rozpocznie się 20 kwietnia, o godz. 20.00 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu.

Wielkosobotnie rozważanie: "Obecny w nieobecności".
ks. prof. Marek Jerzy Uglorz

Wielka Sobota wydaje się być jedynym dniem w historii świata, w którym Bóg zawiesił swoją działalność. W ten dzień Jezus spokojnie śpi snem śmierci. Nic się nie dzieje. Nawet Bóg jest bezczynny, skoro swemu umiłowanemu Synowi pozwala pozostawać w grobie. W końcu jest sabat, a więc dzień odpocznienia.

I my w jakiś sposób odpoczywamy w ten dzień. Po przeżyciach Wielkiego Piątku, po gwarze i tumulcie wydarzeń, mających związek z ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa. a przed pierwszym dniem tygodnia, dniem ogłoszenia światu radosnej Ewangelii Zmartwychwstania Pańskiego, odpoczywamy kontemplując człowieczy los. A że ów los nierozerwalnie jest złączony z cierpieniem, umieraniem i grobem, przeto Wielka Sobota naprawdę jest tym dniem odpoczynku ludzkiej duszy w świecie pełnym wrażeń, chwilą refleksji nad własnym życiem i przyszłością.

Świat odpoczywa, czy jednak odpoczywa Bóg? Czy fakt, że Józef z Arymatei pochował Nauczyciela z Galilei w swoim nowym grobie i zatoczył przed ów grób ciężki kamień, oznacza że Bóg nie może już działać? Czy w ogóle ów kamień u wejścia do grobu Jezusa świadczy o tym, że człowiek zamknął Bogu drogę do swojego świata, pełnego egoizmu i nienawiści, zła, chamstwa, przemocy i niesprawiedliwości. Czy Bóg naprawdę już nic nie może, a dla nas nie ma już żadnej nadziei? czytaj dalej

Wielki Piątek to pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa, dzień refleksji i zadumy pod krzyżem Zbawiciela.


Wielki Piątek

W Wielki Piątek luteranie, podobnie jak wszyscy chrześcijanie wspominają cierpienie i śmierć Jezusa Chrystusa, jego poświęcenie się dla ludzi. Bóg stał się człowiekiem, tak bardzo, że nawet doświadczył odrzucenia, cierpienia i umierania. Doszło do szczególnego spotkania Boga z człowiekiem.

Równocześnie Wielki Piątek zapowiada zmartwychwstanie i przypomina, że cierpienie oraz śmierć zostały przez Chrystusa przezwyciężone. Dzięki Bożej miłości i okazanej łasce możemy ponownie zobaczyć, że Bóg jest z nami, Bóg cierpi, Bóg w Chrystusie idzie dla człowieka na śmierć i dokonuje zbawienia. Bez ofiary Jezusa Chrystusa chrześcijaństwo traci sens, podobnie jak zmartwychwstanie.

Wielki Piątek to najważniejsze luterańskie święto, które koncentruje myśli wierzących na krzyżu Chrystusa. Ks. dr Marcin Luter w swojej teologii krzyża powiązał zwiastowanie krzyża z całą teologią chrześcijańską i domagał się interpretacji tradycji teologicznej w świetle śmierci Chrystusa. Nie oznacza to pominięcia wcielenia Syna Bożego i narodzin Jezus czy też pomniejszenia znaczenia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, lecz wskazuje na optykę w jakiej powinny być on postrzegane.


„Przed Reformacją śmierć krzyżową Chrystusa rozumiano jako ofiarę złożoną Bogu. Luter uczył, że śmierć Jezusa jest nie tylko ofiarą złożoną Bogu, lecz także darem Bożym dla człowieka. Bóg świat sam z sobą pojednał (2 Kor 5, 19). Wyznaczył Chrystusa na ofiarę przebłagania. Inicjatywa zbawienia człowieka była i jest w ręku Boga. Bóg z miłości ofiarował człowiekowi krzyż Golgoty. W krzyżu, pojmowanym jako dar Boży dla człowieka, ofiarowane zostały ludzkości wszystkie zbawienne dary, a mianowicie: pojednanie, wyzwolenie, usprawiedliwienie itp.” (ks. prof. Manfred Uglorz)

Więcej o teologii krzyża tutaj


Atmosfera Wielkiego Piątku jest w Kościele ewangelicko-ausgburskim niepowtarzalna. To dzień wyciszenia i zatrzymania się, który pozwala przygotować się do Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to związane z ewangelicką duchowością, która koncentruje się na wewnętrznym doświadczaniu i przeżywaniu Chrystusa w Słowie Bożym i sakramencie.

 
W kościołach w całym kraju dominuje czerń, krzyż przesłonięty jest kirem na znak żałoby, a dzwony kościelne milczą (zabrzmią dopiero w niedzielę wielkanocną). W wielu parafiach odprawiane są dwa nabożeństwa. Liturgia nabożeństwa przystosowana jest do znaczenia święta: czytane są fragmenty Męki Pańskiej, śpiewane pieśni pasyjne oraz recytowane naprzemiennie słowa "Ludu mój Ludu, cóżem Ci uczynił”.


W tym dniu całe rodziny przystępują do Komunii Świętej (Eucharystii). Właśnie w Wielki Piątek Sakrament Ołtarza nabiera wyjątkowej treści przypominając o doskonałej i niepowtarzalnej ofierze złożonej przez Chrystusa na Golgocie, a także o realnej obecności Ukrzyżowanego wśród ludzi.

W parafiach ewangelickich nie ma tradycji budowania grobu Chrystusa czy też święcenia pokarmów, lecz Wielka Sobota podtrzymuje zadumę i wyciszenie Wielkiego Piątku, podkreślając spoczynek Jezusa w grobie.

Dla polskich ewangelików Wielki Piątek jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W wielu domach przestrzega się postu (choć nie jest on nakazany), rezygnuje się z oglądania telewizji, słuchania radia i korzystania z internetu.

 „Bóg jest Bogiem dźwigającym. Syn Boży nosi ludzkie ciało i dlatego niósł krzyż, niósł wszystkie nasze grzechy i przez niesienie dokonał pojednania”. (ks. Dietrich Bonhoeffer)

żródło:www.luteranie.pl

Wielki Czwartek jest w Kościele pamiątką ustanowienia przez Chrystusa Komunii Świętej (Eucharystii) nazywanej także Sakramentem Ołtarza lub Wieczerzą Pańską.W tym dniu odprawiane są nabożeństwa wieczorne, podczas których wspomina się wydarzenie, które - nazwane Ostatnią Wieczerzą - miało miejsce w Jerozolimie.

Jest to w liturgii Kościoła dzień radości i wdzięczności. Ołtarz jest nakryty na biało, a wierni w zborze śpiewają radosne: "Chwała Bogu na wysokościach". W czasie tego hymnu dzwony dzwonią po raz ostatni. Będą milczeć aż do Wielkiej Nocy.

Luteranie wierzą,  że Komunia Święta jest sakramentem, to znaczy ustanowionym przez Jezusa Chrystusa widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Bożej oraz, że jest to prawdziwe ciało i prawdziwa krew Chrystusa, w chlebie i winie i pod postacią chleba i wina przez Słowo Chrystusa dana chrześcijanom.

Zgodnie z ustanowieniem Chrystusa, Komunia Święta jest udzielana wszystkim wierzącym pod dwiema postaciami – chleba i wina. Tradycyjnie wierni uczestniczą w Komunii Świętej przy ołtarzu przyjmując postawę klęczącą.   

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce dopuszcza u siebie do Komunii Świętej nie tylko ewangelików reformowanych i metodystycznych, z którymi jest w tzw. wspólnocie ambony i ołtarza, ale także wszystkich chrześcijan, którzy wierzą w realną obecność Chrystusa w Sakramencie Ołtarza.

Słowo na Wielki Czwartek

W Komunii Świętej dostępujesz wspólnoty z Chrystusem. Obrazem jej jest podzielony chleb i rozdzielone wino. Jest to bowiem społeczność z Chrystusem Umęczonym, którego ciało zostało rozdarte i krew przelana z powodu moich i twoich grzechów i zdrad. W Wieczerzy Świętej stajesz się uczestnikiem Męki Pańskiej i łaski jaką śmierć Zbawiciela wyjednała dla ciebie i dla mnie.

Przystępując z zaufaniem i z miłością do Zbawiciela w Sakramencie Ołtarza, dostępujesz Jego błogosławieństwa, odpuszczenia grzechów i win, a w następstwie tego najwspanialszej radości, jakiej możesz dostąpić, najgłębszego pokoju i nadziei życia tylko z Nim.

Przyjmuj więc zawsze godnie Ciało i Krew Pańską i przygotowuj się do tego należycie. Rozważaj przedtem w modlitwie ten Sakrament, czytaj Słowo Boże, aby poruszyło twe serce i upewniło cię, co istotnie przeżyjesz uczestnicząc w Komunii Świętej.

W Komunii, którą Pan ustanowił w dniu Wielkiego Czwartku, dostępujesz również społeczności z Duchem Świętym. Zadaniem Ducha Świętego jest budowanie społeczności wierzących czyli Kościoła. Jesteś członkiem Kościoła. W Wieczerzy Świętej Duch Święty utrwala twą społeczność z Ojcem i z Jezusem Chrystusem, a także ze wszystkimi uczestnikami Stołu Pańskiego. Przeżycie tej społeczności, świadomość, że wszystko co nas dzieliło, jest zażegnane, radość rodziny Bożej jest wielkim dziś dla nas szczęściem.

Więc nie wolno lekceważyć i omijać tej szczególnej wspólnoty jaką jest Kościół w Wieczerzy Świętej. Dlatego uczestniczenie w tym Sakramencie nie może być kwestią tradycji, tylko świątecznej okoliczności, przymusem, ale potrzebą każdego wierzącego serca, które często szuka społeczności ze swym Ojcem.

Obyś i Ty doznał szczęścia prawdziwej społeczności z Bogiem Ojcem w tym Sakramencie.

źródło: www.luteranie.pl

Ks. Marcin Brzóska został wybrany proboszczem parafii w Cieszynie. W czasie wyborczego Zgromadzenia Parafialnego uzyska 485 głosów parafian.

Drugi z kandydatów, ks. Sławomir Sikora z parafii w Szczecinie, uzyskał  457 głosów na 945 głosów ważnych. Wybory w największej parafii ewangelickiej w Polsce odbyły się 21 października 2018 roku.

Ks. Marcin Brzóska był dotychczas proboszczem parafii w Świętochłowicach. Wprowadzenie w urząd nowego proboszcza nastąpi po zatwierdzeniu wyborów przez Konsystorz.

Nowy proboszcz zastąpi przechodzącego na emeryturę ks. Janusza Sikorę, co nastąpi na przełomie lutego i marca 2019 roku.

Ks. Marcin Brzóska ma 42 lata. Pochodzi z parafii w Mikołowie. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie. Po ukończeniu studiów teologicznych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ordynowany na duchownego w 2001 roku.

W latach 2001-2002 wikariusz parafii w Wiśle, a w latach 2002-2007 wikariusz Biskupa Kościoła w Warszawie. Od 2007 roku proboszcz Parafii w Świętochłowicach i proboszcz-administrator parafii w Rudzie Śląskiej-Wirku.

Delegat do Synodu Kościoła XIII kadencji. Od 2018 roku członek Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Dyrektor Diakonii Diecezji Katowickiej, Członek Rady Programowej Wydawnictwa Augustana, Członek Międzykościelnej Komisji Agendarnej.

Ks. Marcin Brzóska jest żonaty z Magdaleną, z domu Brańczyk. Mają córki: Elizę i Milenę

źródło: www.bik.luteranie.pl

W niedzielę 26 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30 zmarł śp. ks. Adam Podżorski, proboszcz Parafii Ewangelickiej w Skoczowie.

Ks. Adam Podżorski urodził się 23 grudnia 1953 roku w Ustroniu. Ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 19 listopada 1978 roku w Goleszowie. Od ordynacji pracował w parafii w Wołczynie (na Opolszczyźnie). Od 1 września 1998 r. pracował w Skoczowie jako wikariusz. W kwietniu 1999 r. został wybrany przez parafian na stanowisko proboszcza pomocniczego. W grudniu 2001 r. wybrany przez parafian na urząd proboszcza. Wprowadzony w urząd wraz z nową Radą Parafialną w dniu 3 lutego 2002 r.

Był aktywnym wykładowcą w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie, gdzie prowadził wykłady z zakresu biblistyki i homiletyki oraz języka greckiego.

Ks. Podżorski pozostawił żonę oraz córkę i dwóch synów.

Pogrzeb ks. Adama Podżorskiego odbędzie się w sobotę, 1 września o godz. 12:00 w Kościele w Skoczowie.

3 czerwca 2018 r. w wieku 87 lat zmarła śp. Irena Terlik z domu Wantuła, wdowa po śp. ks. Tadeuszu Terliku, proboszczu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie w latach 1960-1992. 

Pogrzeb odbędzie się w środę 6 czerwca, o godz. 14:00 w kościele Jezusowym w Cieszynie.

Zmarła pozostawiła córkę i syna z rodzinami.