Uncategorised

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Łk 12,35

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wydawnictwo Augustana co roku wydaje książkę dla dzieci na czas adwentu.

Rodzinny adwent  to propozycja nie tylko dla najmłodszych, ale dla całych rodzin –podpowiedź, jak spędzić te cztery tygodnie oczekiwania na pamiątkę Bożego Narodzenia.Książka pokazuje, w jaki sposób adwent może stać się czasem spotkań z drugim człowiekiem i z Bogiem.

 

W tym roku autorka, Sylwia Adamus, zachęca m.in. do zrobienia pierniczkowego kalendarza adwentowego, stworzenia teatru cieni oraz słoika dobrych wspomnień. Ponadto w Rodzinnym adwencie można znaleźć: łamigłówki, opowiadania i rozmowę z pszczelarzem.

 

Nad wszystkim czuwa znana czytelnikom z poprzednich wydań świeca z adwentowego wieńca – Lucynka.

 

Kalendarz do nabycia w kancelarii parafialnej w cenie 15 zł.

 

Żródło: www.luteranie.pl

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Łk 21,28

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

§ 20

1. Parafią zarządza Rada Parafialna, wybrana przez Zgromadzenie Parafialne i zatwierdzona przez Radę Diecezjalną.

2. W skład Rady Parafialnej wchodzą:

a) Proboszcz oraz inni etatowi duchowni parafii,

b) 6-25 parafian wybranych przez Zgromadzenie Parafialne, z uwzględnieniem podziału na okręgi mandatowe,

c) przedstawiciel zatrudnionych w parafii katechetek i katechetów, wybrany przez Radę Parafialną.

d) Konsystorz na wniosek Rady Diecezjalnej może zmniejszyć ilość członków Rady Parafialnej w małych parafiach nie mniej niż do czterech.

§ 21

W wykonywaniu sprawowanego zarządu Parafii do właściwości Rady Parafialnej należy w szczególności:

a) czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religijnego w Parafii,

b) wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdziałanie z nimi w duchowym budowaniu Parafii, w myśl zasady powszechnego kapłaństwa,

c) dawanie dobrego przykładu innym,

d) zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek, czas i miejsce nabożeństw oraz regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa, a także współdziałanie w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych,

e) troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży,

f) organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczynności w Parafii i w Kościele,

g) przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego,

h) uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wikariusza i przygotowanie wniosku na Zgromadzenie Parafialne o ustanowienie dodatkowych stałych stanowisk duchownych w Parafii,

i) zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych sprawozdań budżetowych i opracowywanie projektu budżetu Parafii,

j) sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców oraz dokonywanie podziału Parafii na okręgi mandatowe przy wyborach parafialnych,

k) zatrudnianie i zwalnianie świeckich pracowników parafialnych, a także ustalanie warunków zatrudnienia i służby duchownych i świeckich pracowników Parafii,

l) powoływanie komisji parafialnych,

m) przedstawianie kościelnym władzom przełożonym wniosków w ogólnych sprawach kościelnych wraz z uzasadnieniem.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Cieszyński Kościół Jezusowy był aż do wydania w 1781 roku przez cesarza Józefa II patentu tolerancyjnego jedyną świątynią ewangelicką na Śląsku Cieszyńskim. Od tego czasu zaczęto wznosić kościoły także i w innych miejscowościach. Całkowite równouprawnienie ewangelicy otrzymali w 1848 roku. Cieszyński kościół jest jednym z największych kościołów na Śląsku. Jego usytuowanie na zboczu wzgórza powoduje, że jest widoczny z trzech stron i dominuje nad miastem. Kościół wzniesiony jest na planie szerokiego krzyża z półkoliście zamkniętym prezbiterium, po bokach którego, na przedłużeniu galerii, mieści się prostokątna kaplica pogrzebowa i chrzcielnica. Wewnątrz znajdują się trzypiętrowe galerie w formie naw bocznych. Na zewnątrz widoczna jest elewacja frontowa dwukondygnacyjna, trójosiowa z kwadratową wieżą, wyodrębnioną w części górnej. Wejście główne kościoła otoczone jest kamiennym portalem barokowym, zamkniętym łukiem półkolistym. Ponad nim jest trójkątny przyczółek z plastycznym symbolem Chrystusa zmartwychwstałego i osiemnastowiecznymi literami BBKGGŚ (Baranku Boży Który Gładzisz Świata Grzech).Kościół Jezusowy jest przykładem architektury późnego baroku austriackiego. Rozwiązanie wnętrza miało służyć pomieszczeniu jak największej ilości wiernych, około 6000. Bryła kościoła stanowi pięcionawową bazylikę, której nawa główna posiada 4 przęsła o 4 kondygnacjach, od południowego wschodu zakończona jest jednoprzęsłowym prezbiterium o zamknięciu półkolistym. Długość nawy wynosi 54,5 m, jej szerokość 14,3 m, z nawami bocznymi 38,5 m, wysokość w osi podłużnej 24 m. Zachodnie przęsło w całości zajmuje dwukondygnacyjny chór z nadbudowanym i wyodrębnionym balkonem mieszczącym organy. Kościół ma już trzecie w swojej historii organy. Pierwsze małe istniały do 1785 roku, następne do okresu po pierwszej wojnie światowej, kiedy to zachowując barokową obudowę wmontowano 2076 piszczałek firmy C. Walcker z Frankfurtu nad Odrą. Instrument posiada 36 registrów, 3 manuały i 1 pedał. Organy te zainstalowane zostały w 1924 roku. Na jednym z północnych filarów umieszczona jest ambona z dwukondygnacyjną mównicą. Zwieńczona jest kulą ziemską, na której stoi zmartwychwstały Chrystus. Ambona połączona z nadwieszonymi schodami, dobudowana w 1785, roku powstała dzięki fundacji adwokata cieszyńskiego Rudolfa Tschammera. Zdobi ją w zwieńczeniu rzeźba Chrystusa, a podtrzymuje postać anioła. Chrzcielnica pochodząca z końca XVIII wieku wykonana jest z kamienia i posiada drewnianą pokrywę. Popiersie z brązu przedstawiające króla Karola XII jest darem ewangelików ze Szwecji. Ołtarz rokokowy wykonany w 1766 roku przez cieszyńskiego rzeźbiarza Józefa Prackera oznacza się dużymi wymiarami (17 metrów wysokości, 8 metrów szerokości) i skomponowany jest razem z oknami. Ołtarz zdobią figury czterech ewangelistów, nadnaturalnej wielkości, które są typowymi dziełami późnobarokowego manieryzmu. Obraz ołtarzowy „Ostatnia wieczerza” namalowany został przez Fryderyka Oezera w roku 1766. Jest to kopia słynnego obrazu Juana de Juanesa z Muzeum Prado w Madrycie. Powłokę ołtarza imitującą marmur wykonał bielski malarz Heintze. W roku 1922 zakupiono w Westfalii 3 stalowe dzwony, z których największy o średnicy 160 cm waży ok. 1500 kilogramów. Omawiając architekturę kościoła i jego zabytki należałoby także wspomnieć o podziemiach, których istnienie da się stwierdzić na podstawie materiałów archiwalnych i badań wykopaliskowych. Podziemia nie są splotem ganków i krypt. Są to jedynie poszczególne komory zasypane gruzem, rozlokowane wokół ołtarza, kazalnicy i po przedsionkach. W kościele chowano prawdopodobnie zasłużonych parafian. Pod koniec XVIII wieku cesarz Józef II zakazał grzebania zwłok w obrębie kościołów i zwyczaj ten całkowicie ustał.Kościół Jezusowy jest ciekawym obiektem w historii miasta Cieszyna, znanym jako jedyna budowla, która od początku swego istnienia nie została zniszczona przez ogień. Na jego przykładzie poznajemy piękno nieskażonej architektury osiemnastowiecznej.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Najbliższy koncert odbędzie się 23 marca 2017 r. o godzinie 10:00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W naszej Parafii działa dwanaście chórów.Termin spotkań

Chór

Miejsce

Dzień

Godzina

Chór Misyjny

Cieszyn

wtorek

15:30

Chór Kościelny

Cieszyn

środa

18:00

Chór męski

Cieszyn

środa

17:00

Wyższobramski Chór Kameralny

Cieszyn

piątek

19:00

Chór Hosanna dziecięcy

Cieszyn

sobota

10:00

Chór mieszany

Bażanowice

czwartek

18:00

Chór dziecięcy

Bażanowice

czwartek

16:00

Chór mieszany

Hażlach

piątek

19:00

Zespół GLORIA

Hażlach

sobota

9:00

Chór młodzieżowy

Hażlach

sobota (raz w miesiącu)

16:00

Chór męski

Zamarski

czwartek

18:00

Chór dziecięcy

Zamarski

piątek

17:00